www.administrator-linux.pl

Nginx co to ? – instalacja i konfiguracja

Nginx co to ? – instalacja i konfiguracja

Dość mocno popularny w ostatnim czasie serwer WWW ( proxy , IMAP/POP3) stworzony przez Igora Sysojewa. Jest dużo bardziej wydajny w porównaniu z popularnym Apache2. Według NetCraft serwer nginx jest wykorzystywany przez ponad 100 mln domen. Może czas najwyższy przejść na Nginx i Apache wysłać do lamusa ?

Instalacji nginx na przykładzie debiana
apt-get install nginx php5-cgi php5-fmp php5-gd php-pear php5 php5-common php5-gd php5-mysql php5-imap php5-curl php5-pgsql php5-cli php5-mcrypt mcrypt php5-imagick imagemagick

Uruchamiamy PHP


/etc/init.d/php5-fpm start

Po zainstalowaniu czas na konfigurację

O to przykład konfiguracji :


server {
listen 80;
server_name test.com;
access_log /var/log/access.log;
error_log /var/log/error.log;
root /var/www/test.com; #scieżka do katalogu ze stroną
location / {
index index.html indeks.php;
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}
location ~ \.php$ {
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_read_timeout 180;
include fastcgi_params;
}
}

Linkujemy vhosta w nginx:
ln -s /etc/nginx/sites-available/test.com /etc/nginx/sites-enabled/test.com

I uruchamiamy nginx

/etc/init.d/nginx start

To wszystko !